Algemene voorwaarden

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en voor de verhuur van de materialen die door Nature Trail worden aangeboden.

Artikel 2 AANSPRAKELIJKHEID
2.1 Nature Trail is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, dat ontstaat ten tijde of ten gevolge van de activiteiten welke door Nature Trail worden uitgevoerd en/of georganiseerd worden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor het lichamelijk letsel zelf en alle gevolgen daarvan, van welke aard dan ook. Nature Trail sluit ten aanzien hiervan elke aansprakelijkheid uit.

2.2 Deelname aan activiteiten of het huren van buitensportmaterialen/kayak’s zijn geheel voor eigen risico.

2.3 Nature Trail of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk
voor vermissing, diefstal, verduistering of schade, direct of indirect,
respectievelijk van of aan goederen van deelnemers.

2.4 Cliënt is aansprakelijk voor schade aan de door Nature
Trail geleverde materialen.

2.5 Cliënt is aansprakelijk voor alle schade van Nature
Trail, die voortvloeit uit het niet nakomen van enigerlei verplichtingen van
cliënt uit de overeenkomst met Nature Trail en de daarop van toepassing zijnde
voorwaarden.

Artikel 3 VERWIJDERING
3.1 Nature Trail behoudt zich het recht om activiteiten niet of slechts ten dele uit te voeren in de volgende gevallen:

– indien de deelnemer zich niet of onvoldoende aan de richtlijnen/aanwijzingen van het personeel houdt.
– Indien de deelnemer door zijn/haar gedrag en/of ontbrekende (fysieke) vaardigheden anderen in gevaar brengt of kan brengen.

Artikel 4
4.1 Nature Trail is niet gehouden de overeenkomst betreffende de activiteiten na te komen in geval van overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake, wanneer de weersomstandigheden het veilig uitvoeren van de activiteiten onmogelijk maken. Voorts is in ieder geval van overmacht sprake, wanneer door onvoorziene materiële gebreken de activiteiten niet op volledige wijze kunnen worden uitgevoerd. 

Artikel 5 ANNULERING EN WIJZIGINGEN
5.1 Bij annulering zijn de volgende percentages van de overeengekomen prijs verschuldigd:

  • bij annuleren tot 3 weken voor uitvoering van de activiteit: 25% van de overeengekomen prijs.
  • bij annuleren tot 2 weken voor uitvoering van de activiteit: 50% van de overeengekomen prijs.
  • bij annuleren tot 1 week voor uitvoering van de activiteit: 75% van de overeengekomen prijs.
  • bij annulering daarna is de overeengekomen prijs verschuldigd.

5.2 Veranderingen dienen schriftelijk te geschieden.

5.3 De deelnemer dient zelf te zorgen voor een WA-, reis- of annuleringsverzekering.

5.4 Indien cliënt zijn betalingsverplichtingen niet nakomt in geval van faillissement of surseance van betaling, heeft Nature Trail het recht de opdracht voor zover nog niet uitgevoerd als ontbonden te beschouwen, onverminderde het recht van Nature Trail op vergoeding van de schade. 

Artikel 6 PUBLICATIES
6.1 Alle publicaties over Nature Trail en al haar activiteiten geschieden onder voorbehoud. Nature Trail kan niet gebonden worden aan vermeldingen in folders, advertenties, publicaties en/of berichten.

Artikel 7 BETALINGEN EN PRIJZEN:
7.1 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7.2 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, geldt als betalingsconditie dat de overeengekomen prijs wordt betaald voordat wordt deelgenomen aan de betreffende activiteit.

7.2 Indien betaling van de overeengekomen prijs niet heeft plaatsgevonden voor het tijdstip van de aanvang van de activiteit/activiteiten,
is Nature Trail gerechtigd de activiteiten niet uit te voeren of te doen uitvoeren. Alsdan is de overeengekomen prijs volledig verschuldigd, behoudens
rechtsgeldige annulering op grond van artikel 5 van de algemene voorwaarden van Nature Trail.

7.3 Indien geen rechtsgeldige annulering heeft plaatsgevonden en de volledige overeengekomen prijs verschuldigd is, is Nature Trail gerechtigd om een vertragingsrente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente, echter met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10% waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. De vertragingsrente kan worden gevorderd vanaf de dag dat de activiteit heeft plaatsgevonden danwel vanaf 14 dagen na factuurdatum.

7.4 De deelnemer is bij niet tijdige betaling naast vertragingsrente verschuldigd alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 113,45.

Artikel 8 TOEPASSELIJKHEID
8.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg of de Kantonrechter te Zierikzee, zulks afhankelijk van de absolute competentie volgens de wet.